Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd förkortas LAS och är till för att skydda arbetstagare vid avskedande och uppsägningar. Lagen har funnits sedan 1982 i sin nuvarande form och reglerar bland annat tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider och hur beskedet om uppsägningar ska gå till. I LAS är huvudregeln att ett anställningsavtal gäller tills vidare.

Turordningsregler och uppsägningstider

LAS reglerar i vilken ordning anställda ska sägas upp vid arbetsbrist. De turordningsregler som gäller är att den med kortast anställningstid ska sägas upp först. Är det två personer som har varit anställda lika länge så har den äldsta av dem företräde till tjänsten. När det gäller uppsägningar får en arbetsgivare inte säga upp en anställd utan en saklig grund – arbetsbrist eller personliga skäl. Den uppsägningstid som regleras i LAS är som kortast en månad och som längst sex månader.

Skäl för uppsägning

Du kan inte sägas upp av din arbetsgivare hur som helst. Arbetsgivaren måste legitima skäl, dessa är arbetsbrist eller personliga skäl. Om det handlar om personliga skäl innebär det att medarbetaren har varit illojal mot arbetsgivaren eller på olika sätt misskött sitt arbete. Det kan till exempel röra sig om arbetsvägran eller upprepad och ogiltig frånvaro. Uppsägningstid är två veckor om du bli uppsagd på grund av detta skäl.

När du själv säger upp dig

De flesta som lämnar sina jobb säger själva upp sig av olika anledningar, och även då finns det olika regler. Uppsägningstiden är för det mesta en till tre månader, ofta beroende på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren. För att få reda på vad som gäller för dig rekommenderas att du läser igenom anställningsavtalet, där sådan information ska framgå.