Utrikesdepartementets uppdrag

Utrikesdepartementet är det departement inom regeringskansliet som ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder. UD förbereder och samordnar både politiska frågor och handelsfrågor. UD har även till uppgift att ta tillvara svenska organisationers och medborgares intressen utomlands. Omkring 100 utlandsmyndigheter dit ambassader och konsulat räknas utgör tillsammans med UD utrikesrepresentationen.

Bilden av Sverige utomlands

Svensk handelspolitik har bland annat som syfte att främja bilden av Sverige utomlands och att underlätta handelsutbytet med andra länder. En mycket viktig del i Sveriges ekonomi är främjandet av ekonomiska intressen utomlands och Utrikesförvaltningen har som roll att underlätta både export och utlandsinvesteringar för Sverige. Att öka landets attraktionskraft för investeringar samt öka exporten är två delar i Sveriges export-strategi för att nå målet som regeringen satt upp för att minska arbetslösheten i Sverige.

Hjälp till nödställda svenskar i utlandet

Svenskar som har hamnat i en nödsituation utomlands är en viktig fråga för Utrikesförvaltningen. Nödsituationer kan vara stöld av pass, sjukdom eller trafikolycka. Vid dessa situationer kan ambassaden ge råd, hjälpa till med kontakter samt utfärda ett provisoriskt pass. Vid ett frihetsberövande kan ambassaden förmedla kontakt med familj och en offentlig försvarare. När det gäller frihetsberövande av svenska medborgare som har fängslats på grunder som kränker personens mänskliga rättigheter har svenska regeringen och UD en särskild roll.

UD och krisberedskap

Utrikesdepartementet tillsammans med ambassader och konsulat bistår svenskar utomlands med god beredskap om större kriser eller katastrofer skulle uppstå. Att vara väl förberedd vid en eventuell kris innebär att organisationen måste förbereda sig för en att möta många olika situationer som kan tänkas påverka svenskar utomlands. Det kan till exempel vara naturkatastrofer, krig eller större olyckor. UD är en flexibel organisation som snabbt kan aktivera en krisorganisation.