Våra Svenska Grundlagar

Grundlagarna är de lagar som Sveriges demokrati vilar på och reglerar Sveriges statsskick. Den svenska grundlagen är i mångt och mycket unik då den har rötter ända bak till mitten av 1300-talet. Magnus Erikssons landslag brukar betraktas som den första svenska grundlagen och konungalagen som är en del av landslagen kan betraktas som en regeringsform.

Hur många är de svenska grundlagarna?

I Sverige har vi fyra grundlagar: regeringsformen, som är den viktigaste grundlagen eftersom den reglerar statsskicket och samhällets normer; successionsordningen som reglerar vem som får bli drottning eller kung i Sverige; tryckfrihetsförordningen, som förbjuder censur, det vill säga staten får inte censurera medier, och innehåller offentlighetsprincipen, och slutligen yttrandefrihetsgrundlagen, Sveriges yngsta grundlag från 1991 som ger ett grundlagsskydd åt bland annat radio- och tv-sändningar.

Går det att ändra en grundlag?

För att kunna ändra någon av de fyra grundlagarna krävs det att riksdagen beslutar två beslut som lyder likadant (ett vilande och ett slutligt) och beslutet måste fattas med enkel majoritet. För att ändringen ska gå igenom måste det dessutom ha hållits ett allmänt val mellan besluten. Successionsordningen ändrades 1980 från att tronen bara kunde ärvas av manliga arvingar till att även omfatta kvinnliga.

Unika och viktiga lagar

Många som bor i Sverige tar det för givet att kunna läsa medier som inte genomgått statlig censur, fritt kunna uttrycka sina åsikter och öppet kunna utöva valfri religion. Det är fördelarna med att leva i en demokrati. Grundlagarna är dock inte något som ska tas för givet, en statskupp kan sätta dem ur spel, utan något som vi ska vara rädda om och försvara.