Lagen om skydd mot olyckor

I Sverige finns det en lag som säger att du är skyldig att tillkalla hjälp och varna om du upptäcker eller får kännedom om en brand eller olycka. I lagen återfinns även kommunens skyldigheter gentemot dig som privatperson. Här kan du läsa om vad du har för skyldigheter och vilket ansvar kommunen har.

Skyldighet att tillkalla hjälp och varna

I lagen om skydd mot olyckor står det att det är din skyldighet, om möjligt, att varna för en olycka om det föreligger fara för någons liv eller hälsa eller för miljön. Det är även din skyldighet att vid behov tillkalla hjälp och detsamma gäller vid brand. Det finns ingen lag som säger att du ska försöka släcka branden men det är bra om du kan påbörja släckningsarbetet för att underlätta för räddningstjänsten när de kommer till platsen.

Skyldigheter som ägare av fastighet

Äger du eller är du nyttjanderättshavare till byggnader eller andra fastigheter så är du ansvarig för att hålla utrustning för brandförebyggande åtgärder och livräddning vid olycka eller brand. Detta betyder att du har en skyldighet att ha en brandvarnare i ditt hem men även annan utrustning för brandsläckning. Räddningstjänsten har mycket information om vad du kan göra för att brandsäkra ditt hem.

Kommunen har skyldighet att hjälpa dig som privatperson

Det är inte bara du som privatperson som har skyldigheter i lagen om skydd mot olyckor. Kommunen har ansvar för att underlätta för privatpersoner att följa lagen som sker genom information och rådgivning till allmänheten. Vidare har kommunen ansvar för brandskyddskontroll och sotning av fastigheter. För att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter så har den som utför kontroller och sotning rätt att få tillträde till fastigheter samt annan nödvändig information.